Categorie Archief Uncategorized

Jaarplan 2020 ‘Innovatie in het stelsel’

Op 15 januari heeft het directeurenoverleg ingestemd met het Jaarplan 2020: Innovatie in het stelsel. In het jaarplan staan de projecten die door de omgevingsdiensten gezamenlijk worden gerealiseerd op het gebied van de informatievoorziening.

De projecten zijn voorgedragen door de Informatiemanagers. Zij hebben de selectie gemaakt op basis van wensen en behoeften uit de eigen organisatie. De Informatiemanagers zorgen, samen met de Programmamanager I-GO, voor de uitwerking van het jaarplan in een planning en realisatie per project.

Vier projecten zijn in 2019 opgestart en zeven nieuwe projecten zijn benoemd:

1- Uitbreiding kwaliteitsborging zaak- en documentgegevens.
2- Aansluiting ODRN en ODA op de documentenvoorziening en evaluatie.
3- Evaluatie informatiegestuurd toezicht, pilots Horeca en Dierhouderijen.
4- Levering LPG-stations aan Register Externe Veiligheid.
5- Aansluiting van de omgevingsdiensten op het omgevingsloket (DSO).
6- Herijking van Kernregistratie.
7- Uitwerking voorstel voor afspraken over archiefverantwoordelijkheid.
8- Visie op geo-samenwerking.
9- Uitwerking voorstel voor informatiebeveiligingsbeleid.
10- Optimaal gebruik van I-GO door ODT en ODIJ.
11- Overdracht landelijke asbestregistratie ‘meldingen in de toekomst’ aan I-GO.

“Door kennis te delen via I-GO kunnen we zo soepel mogelijk aansluiten op het DSO”

Jan Sanders is vast lid van het I-GO ontwikkelteam. Als Business Adviseur I&A bij ODRN weet Sanders alles van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Binnen het I-GO team zit hij aan de technische kant. Dat betekent dat hij meewerkt aan de realisatie van de producten van het I-GO team. Het ondersteunen van de omgevingsdiensten bij de aansluiting op het DSO is een van de speerpunten van I-GO. Jan helpt daarvoor de omgevingsdiensten met het maken van keuzen en het maken van afspraken met leveranciers. Hij vertelt waar we nu staan met het DSO, wat er nog moet gebeuren en wat de grootste uitdaging is. 

Waar staan we op dit moment met het DSO?
Rondom het DSO is nogal ruis. Op landelijk niveau zijn er volop nieuwe digitale voorzieningen gemaakt. Deze moeten het huidige Omgevingsloket (OLO) en het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) gaan vervangen. Ook moeten de voorzieningen ertoe leiden dat werkzaamheden flexibeler ingericht kunnen worden. Per 1 januari 2021 moeten alle gemeenten en omgevingsdiensten op het nieuwe Omgevingsloket zijn aangesloten. Hun processen voor het aanvragen van vergunningen en maken van meldingen moeten hier dan ook op afgestemd zijn. Technisch gezien is de manier van aansluiten echt heel anders dan nu. Wat dit betekent? Dat er ‘onder water’ (dus: niet zichtbaar voor gebruikers) behoorlijk wat aangepast moet worden. Daarnaast zijn er nog steeds vraagtekens of het wel haalbaar is. Is alles op tijd klaar? Hebben de softwareleveranciers wel voldoende capaciteit om iedereen op tijd aan te sluiten? De omgevingsdiensten in Gelderland zijn al een heel eind. De ODRN is technisch al aangesloten, de leverancier is nu bezig om het binnenkomende verzoek te vertalen naar een zaak in het VTH-systeem. Ook met de leverancier van OpenWave zijn afspraken gemaakt en wordt deelgenomen aan een pilot. In maart/april van dit jaar gaan ODA en ODDV waarschijnlijk de eerste testen doen.”   

Wat moet er nog gebeuren?
Het belangrijkste wat er nog moet gebeuren is niet zozeer de techniek, maar de aanpassing in de processen. Ook maken de omgevingsdiensten zich zorgen over de tijdige en juiste afstemming met de gemeenten. Met de komst van de omgevingswet krijgen die namelijk meer beleidsruimte. Dit betekent dat gemeenten eisen, regels en voorschriften kunnen gaan hanteren. De ’omgevingsdiensten moeten die vervolgens meenemen in de afhandeling van de verzoeken. Deze regels kunnen de gemeenten via het DSO als ‘toepasbare regels’ vastleggen. Dat bepaalt dan de digitale dienstverlening en de informatiestroom naar de omgevingsdienst. Zijn er geen of onvolledige toepasbare regels? Dan kan dit lastig zijn voor de afhandeling van de verzoeken bij de omgevingsdiensten. Daarom delen we kennis via I-GO en kijken we welke acties we gezamenlijk kunnen gaan oppakken. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk aansluiten en hebben we handvaten om het gesprek aan te gaan met de gemeenten.”

Wat is de grootste uitdaging?
Het blijft een uitdaging om bepaalde dingen tijdig voor elkaar te krijgen. Zo ontwikkelt het DSO ook een samenwerkingsruimte. Hierin kunnen bevoegde gezagen en behandeldiensten samen aan een aanvraag werken. Om deze functionaliteit goed te kunnen gebruiken moet iedereen, met wie we willen samenwerken, aangesloten zijn. Ook moeten er heldere procesafspraken zijn. Het is een grote uitdaging om dit voor 1 januari 2021 rond te krijgen. Het gaat namelijk over veel organisaties”

Aan de slag met de omgevingswet!
“Ik wil iedereen adviseren om de site van ‘Aan de slag met de omgevingswet’ te bekijken. Verder kun je hier al zien wat burgers en bedrijven straks te zien krijgen en hoe het digitale loket eruit komt te zien. Doe bijvoorbeeld maar eens een vergunningscheck en dien een aanvraag in. Alle informatie en toegevoegde documenten worden in de uiteindelijke versie digitaal doorgestuurd naar het bevoegd gezag of de dienst die de aanvraag in behandeling neemt.”

Slim toezichtmodel dierhouderijgegevens

We kunnen steeds beter bepalen bij welke bedrijven het houden van toezicht het belangrijkste is. Dit komt doordat we de urgentie voor het toezicht kunnen bepalen op basis van de gegevens die de Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten beschikbaar hebben. Er zijn twee pilots opgestart vanuit de Stuurgroep Informatiegestuurd Toezicht. Hierin zitten enkele hoofden handhaving van de Gelderse omgevingsdiensten. Het doel van de pilots is om meerdere informatiebronnen te gebruiken bij het bepalen van het risico van bedrijfsactiviteiten. Op deze manier kan de prioriteit per bedrijf beter onderbouwd worden.

Eén pilot vond plaats bij de branche horeca. De andere bij dierhouderijen. De pilot horeca is door het team Ketentoezicht uitgevoerd.

Pilot dierhouderijen
Voor de pilot dierhouderijen is gebruikgemaakt van de kennis over de agrarische branche van toezichthouders bij ODA en OddV. Samen met hen is gezocht naar de voornaamste variabelen die het risico van een dierhouderij bepalen. Dit werd een lijst van 9 variabelen waarvan we gegevens beschikbaar hebben. Iedere variabele geeft per bedrijf een bepaalde score. Hierdoor kunnen zowel bedrijven die bij de omgevingsdiensten bekend zijn als bedrijven die niet bij de omgevingsdiensten bekend zijn (maar bijv. wel zijn opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) ‘gescoord’ worden. In een dashboard worden deze scores direct bijgehouden. Zodra er dus nieuwe gegevens worden aangeleverd (van omgevingsdiensten of van derden), wordt de score automatisch herberekend en daarmee de volgorde van toezichtprioriteiten.

In beweging
De resultaten van het model zijn in december 2019 aan de omgevingsdiensten toegestuurd. Sindsdien blijven de gegevens en prioriteiten in het model ‘in beweging’. Binnenkort is de evaluatie van het model. Daarna wordt er een besluit genomen over de doorontwikkeling.

Korte updates december 2019

Via de geoviewers van de omgevingsdiensten én via de I-GO Viewer kunnen energietoezichthouders ingediende meldingen energiebesparing raadplegen. Deze meldingen zijn gedaan door de bedrijven. In de eigen (omgevingsdienst) geoviewers zien de toezichthouders alleen de voornaamste gegevens. Na inloggen op www.igoview.nlkunnen ook alle details uit de melding (PDF) geraadpleegd worden. Ondertussen zijn door Gelderse bedrijven 4.800 meldingen ingediend. Enkele bedrijven hebben meerdere meldingen ingediend. Bijvoorbeeld omdat zij ondertussen energiebesparingsmaatregelen hebben getroffen. De grootste groep melders komt uit de agrarische sector (bijna 20%), gevolgd door de detailhandel (14%) en kantoren (11%).

In 2018 was de verwachting dat in Gelderland meer dan 20.000 bedrijven zich moesten melden. Deze bedrijven hebben namelijk een energieverbruik dat boven de verbruiksgrens ligt. Deze grens ligt bij een jaarlijks verbruik van 50.000 kWh of 25.000 m3 gas. De omgevingsdiensten hebben echter geen directe toegang tot de verbruiksgegevens. Daarom is aan de hand van een slim algoritme (specifieke criteria) bepaald welke bedrijven zich waarschijnlijk nog moeten melden. Met de energietoezichthouders is in december gewerkt om dit algoritme aan te scherpen. Op deze manier zijn er nog meer meldingsplichtige bedrijven in beeld. Deze worden met grijze en zwarte stippen in de geoviewers weergegeven.

Korte update: Gebruik koppeling eLoket door RUD Limburg-Noord
Door andere diensten in het land wordt met interesse gekeken naar de Gelderse oplossing van het eLoket energiebesparing. De energietoezichthouders van de RUD Limburg-Noord hebben binnenkort ook toegang tot de meldingen energiebesparing. Deze toegang krijgen zij via de voorziening van de Gelderse omgevingsdiensten. De RUD Limburg-Noord kan zo via hun eigen geoviewer de locaties van gemelde bedrijven zien én doorklikken naar de PDF met alle gemelde gegevens

“I-GO is het voertuig van informatiegestuurd toezicht”

Robert van Rheenen is Manager Toezicht & Handhaving bij omgevingsdienst De Vallei. Hij is opdrachtgever voor de pilot veehouderijen binnen het project informatiegestuurd toezicht.

Waarom en hoe zetten de OD’s informatiegestuurd toezicht in?
“Vanuit traditioneel milieutoezicht controleren we inrichtingen (bedrijven) om de zoveel tijd. Dit doen we aan de hand van een statisch risicomodel. Maar het werkt veel beter als we weten waar en wanneer de grootste milieurisico’s zich voordoen. We kunnen dan onze capaciteit veel efficiënter inzetten. Informatiegestuurd toezicht is erop gericht om die risico’s inzichtelijk te maken. Hiervoor worden diverse informatiebronnen samengebracht en geanalyseerd.”

Wat levert informatiegestuurd toezicht op?
“Juist de combinatie van informatiebronnen zorgt voor waardevolle inzichten. Bijvoorbeeld: een lijst met lege panden is voor ons niet heel interessant. En ook een lijst met energieverbruik per pand is, buiten energietoezicht om, niet waardevol. Maar een lijst met lege panden waar substantieel veel energieverbruik plaatsvindt, is voor ons ineens heel waardevol. We kunnen op deze manier veel scherper risico’s in beeld brengen. Ook kunnen we ons beter voorbereiden op wat ons te wachten staat. In het bovenstaande voorbeeld kan het gaan om een ‘nieuwe’ inrichting die zich nog niet gemeld heeft. Maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een hennepkwekerij. Het is dan dus slim om deze controles samen met de politie uit te voeren.”

Wat is er nodig voor informatiegestuurd toezicht?
“Het belangrijkste ingrediënt voor informatie gestuurd toezicht is simpel gezegd: informatie. In de eerste instantie is dat informatie die we zelf verzamelen. Op dit moment verzamelen we veel meer informatie dan dat we uit onze systemen kunnen halen. Daarmee bedoel ik dat veel belangrijke informatie vooral nog in de hoofden van onze toezichthouders zit en vaak nog niet goed in het systeem. Naast onze informatie is er ook veel waardevolle externe informatie. Sommige informatie is vrij te verkrijgen, terwijl andere informatie een stuk moeilijker te verkrijgen is. Bijvoorbeeld door de AVG. We moeten daarvoor in gesprek komen over mogelijkheden en belangen. Zo komen we uiteindelijk tot een vorm van uitwisseling die zowel AVG technisch toegestaan is als voldoet aan alle belangen. Alleen het verzamelen van informatie is nog geen informatiegestuurd toezicht. Daar is ook een goede ICT-infrastructuur voor nodig en een vorm van analyse. Het liefst zelflerend zodat het systeem steeds betere inzichten oplevert.”

Wat is de rol van I-GO in informatiegestuurd toezicht?
“I-GO is de ICT-omgeving waarbinnen informatiegestuurd toezicht wordt opgezet. Ik zie I-GO als het voertuig van het informatiegestuurd toezicht. De inhoud en de sturing wordt van buitenaf aangeleverd, maar het daadwerkelijke proces vindt binnen I-GO plaats.”

“I-GO Veehouderijen als raadpleegfunctie”

Robert Bulte werkt in het team Vergunningen bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ). Hij houdt zich bezig met de omgevingsvergunning en meldingen Activiteitenbesluit. Dit doet hij onder andere voor agrarische bedrijven. Ook maakt hij (deel)adviezen rond het aspect milieuzonering. Bulte zit in de gebruikersgroep van het ontwikkelen van I-GO Veehouderijen en is een van de testers van deze database. Hij legt uit waarom I-GO Veehouderijen ook interessant is voor veehouderijen zelf, adviseurs die niet binnen de omgevingsdiensten werken en zelfs voor particulieren.

Functie I-GO Veehouderijen
“I-GO Veehouderijen is een database en webapplicatie. Hierin worden gegevens uit de vergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven geregistreerd. Onder de straks in te voeren Omgevingswet wordt het nog belangrijker om milieugegevens van veehouderijen beschikbaar te hebben. Daarom is I-GO Veehouderijen zo belangrijk voor het werk van de omgevingsdiensten.”

Implementatie van I-GO Veehouderijen
“Ik vind het interessant om betrokken te zijn bij de implementatie van I-GO Veehouderijen. In 2008 was ik namelijk ook betrokken bij de implementatie van Web-BVB in Apeldoorn. Nu mag ik mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van I-GO Veehouderijen en ook testen. Ik muteer samen met een collega in Web-BVB. Vanaf 1 januari 2020 doe ik dat in I-GO Veehouderijen voor het OVIJ gebied.”

Ook voor extern gebruik
Ook voor mensen die niet binnen een omgevingsdienst werken is I-GO Veehouderijen een handige database. Bulte legt uit: “Bijvoorbeeld voor adviseurs die eenmilieueffectrapportage (mer) opstellen. Zij hebben gegevens over het vee nodig van bedrijven in de buurt van het bedrijf waar zij de rapportage voor opstellen.Ook is I-GO Veehouderijen interessant voorde veehouderijen zelfandere overheidsorganisaties, particulieren, milieuverenigingen etc. Zij kunnen de database gebruiken als raadpleegfunctie.”


De OVIJ  maakt onder andere gebruik van IGO Veehouderijen voor:

 • Het behandelen vergunningaanvragen en meldingen.
 • Het adviseren bij het opstellen bestemmingsplannen buitengebied van onze partners.
 • Handhavingscontroles (vergunde/gemelde veebezetting worden in rapportages/bezoekverslagen verwerkt).
 • Ad hoc vragen vanuit het crisisteam in verband met dierziektes (denk aan Q-koorts, Vogelgriep etc.).
 • Het maken van lijsten en bedrijven op de kaart laten zetten.
 • Inventarisaties waar zich luchtwassers bevinden (een techniek om de emissies van veehouderijen te verminderen).
 • Inventarisaties van bedrijven in verband met het Actieplan ammoniak (o.a. stoppersregeling)
 • Milieuzoneringsadviezen (bestemmingsplanadviezen) voor woningbouw in de omgeving van veehouderijen.
 • Het opstellen van een project/plan met cumulaties van emissies (NH3, geur, fijnstof etc.).
 • Bedrijven selecteren met een uitstoot van meer dan meer dan 500/800 kg in verband met uitstoot fijnstof.

Bij andere omgevingsdiensten kan het gebruik afwijken (afhankelijk van de ingebrachte taken door de partners).

Veehouderijgegevens in Gelderland openbaar

Sinds 1 december kunnen ontwikkelaars, gemeenten, agrariërs en burgers via een website van de omgevingsdiensten zien welke veehouderijen in de omgeving liggen, hoeveel van welke dieren vergund zijn en wat hun vergunde emissie is. De omgevingsdiensten hebben met de openbare versie van I-GO Veehouderijen een volwaardige opvolger gerealiseerd voor de Web-BVB.

Waar wordt I-GO Veehouderijen voor gebruikt?

I-GO Veehouderijen is in Gelderland de opvolger van de Web-BVB. Net als bij de Web-BVB is I-GO Veehouderijen een database en webapplicatie. Hierin kunnen gegevens uit de vergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven geraadpleegd worden. De gegevens worden actueel gehouden door de omgevingsdiensten. Een dergelijke registratie is nuttig voor onder meer:

 • Inzicht in vergunde dieraantallen in een specifiek gebied.
 • In beeld brengen vergunde emissiedruk in een gebied om de mogelijke vergunningruimte te kunnen bepalen.
 • In kaart brengen getroffen bedrijven bij dierziektes.
 • Regionale knelpunten in fijn stofemissie.
 • Beleidsdiscussies over mestproductie en/of weidegang.
 • Monitoren gebruik emissiearme staltypen of biologische bedrijven.
 • Monitoren bedrijfsbeëindiging en het vrijkomen agrarisch vastgoed.
 • Geurkaarten van gemeenten

Doordat de gegevens in I-GO Veehouderijen uit de vergunningen en meldingen komen, zijn deze openbaar. Ook burgers, adviseurs en andere overheden kunnen zoeken, selecties maken en exports maken van de gegevens.

Welke informatie is in I-GO Veehouderijen te vinden?
I-GO Veehouderijen bevat informatie uit de Gelderse omgevingsvergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven. Vergunde diersoorten, dieraantallen, stalsystemen en eventuele additionele technieken worden bijgehouden. I-GO Veehouderijen berekent met deze informatie de (vergunde) ammoniak-, fijnstof- en geuremissies. De veehouderijgegevens zijn een aanvulling op de inrichtingsgegevens die al door de Omgevingsdiensten worden bijgehouden.

De gegevens kunnen onder meer geëxporteerd worden naar een bestand dat rechtstreeks in V-Stacks gebied en ISL3a ingelezen kan worden en om in V-Stacks vergunning te vullen. Daarnaast kan er ook een totaal rapportage bekeken worden. Verder zijn er ook eenvoudig overzichten te exporteren van de vergunde veebezettingen in een specifiek gebied of van een specifieke diercategorie.

Waar is I-GO Veehouderijen te vinden?
I-GO Veehouderijen is te bekijken via https://veehouderijen.igoview.nl/
De handleiding is hier ook te vinden.

Doorontwikkeling
I-GO Veehouderijen heeft dezelfde functionaliteit als de Web BVB. Qua gebruiksgemak is I-GO Veehouderijen vriendelijker en berekeningen van de emissies zijn vollediger doordat meerdere en actuelere gegevens zijn opgenomen. Het gebruik wordt in 2020 geëvalueerd. Gewenste punten voor doorontwikkeling ontvangen we graag via: igo@gelderseomgevingsdiensten.nl.

Terugblik 2019: bundelen, verbeteren en beschikbaar stellen van gegevens

Het jaar 2019 was een jaar dat vooral in het teken stond van het bundelen, verbeteren en beschikbaar stellen van gegevens voor onze toezichthouders. Daarmee kunnen wij nog beter onze werkzaamheden doen waar het feitelijk om gaat: door gericht toezicht risico’s beperken en de ambities van onze opdrachtgevers realiseren. Of het nu gaat om energiebesparing, een leefbare omgeving zonder geur- of geluidsoverlast of het voorkomen van branden of explosies.

Terugblik 2019

Intensieve samenwerking
Afgelopen jaar is er intensief samengewerkt met diverse groepen collega’s. Met agrarisch specialisten is gewerkt aan de opvolger van de Web-BVB en het risicomodel voor veehouderijen. Externe veiligheidsspecialisten zijn ondersteund bij het verbeteren van de gegevens in de RRGS (risicokaart) en de voorbereiding van de aansluiting op het Register Externe Veiligheid (REV). En met de energietoezichthouders is een oplossing bedacht en gerealiseerd om toegang te krijgen tot de meldingen energiebesparing van bedrijven bij het eLoket.

Gebruikers
Veel collega’s weten de informatie steeds beter te vinden en te gebruiken voor hun dagelijks werk. Met meer dan 170 gebruikers is met onze I-GO Viewer een grote stap gezet in het toegankelijk maken van gegevens en documenten van onze bedrijven. Van alle bedrijven is inzicht in de lopende en afgeronde zaken en van de bedrijven binnen het gebied van de ODNV (en binnenkort ODRN en ODA) kunnen de documenten via de I-GO Viewer worden geraadpleegd. De I-GO Viewer toont per bedrijf informatie uit o.a. S@men, het eLoket voor energiebesparing, de gasdrukregelstations, BAG, Handelsregister, Inspectieview en diverse andere kaartlagen, waaronder risicokaart en luchtfoto’s. Naast de gebruikers van de I-GO Viewer werken ook veel medewerkers met de I-GO data in de geoviewer van hun omgevingsdienst. De kaartlagen die door I-GO worden gerealiseerd en onderhouden worden namelijk ook in deze geoviewers getoond. Medewerkers hoeven zo niet meerdere viewers te openen om een beeld van de omgeving te krijgen.

Vervanging voor Web-BVB
In 2019 is verder een volwaardig alternatief voor de Web-BVB ontwikkeld. De Web-BVB bundelt de vergunde gegevens van alle veehouderijen. Op deze manier kunnen er emissieberekeningen van een specifieke locatie of gebied gemaakt worden. De provincie Gelderland kondigde medio 2018 aan dat zij per 31 december 2019 stopt met de financiering van Web-BVB. Web-BVB bleek verouderd, waardoor er een vernieuwing nodig was. Doordat de Web-BVB applicatie separaat gevuld moest worden door de agrarisch medewerkers, waren er grote verschillen ontstaan met de registratie van veehouderijgegevens bij de omgevingsdiensten. Twee Gelderse omgevingsdiensten hielden de gegevens in de Web-BVB niet meer bij. Met het door I-GO en de agrarisch specialisten in Gelderland ontwikkelde alternatief worden alle gegevens uit de eigen VTH-systemen gebundeld en ontstaat daarmee één compleet en actueel overzicht van veehouderijen en hun emissies. Deze maand is I-GO Veehouderijen in de lucht gegaan. Onze agrarisch medewerkers hebben daardoor minder werk met muteren en genereren van rapportages én gebruikers van de gegevens zien actuelere en volledigere data.

Overige functionaliteiten
Met de innovatiegelden die jaarlijks door het directeurenoverleg beschikbaar worden gesteld, zijn daarnaast nog overige functionaliteiten gerealiseerd. Zo kunnen de energietoezichthouders via de I-GO Viewer doorklikken naar de PDF-meldingen die bedrijven hebben gedaan bij het eLoket voor energiebesparing, is er een risicomodel ontwikkeld waarmee het toezicht op de veehouderijen in de provincie wordt geprioriteerd, is de Landelijke Handhavingsstrategie verwerkt in de Kernregistratie van I-GO en is de kwaliteit van gegevens in de IPPC-database en RRGS verbeterd. Ook wordt de lijst met complexe inrichtingen samengesteld uit de gegevens die door de omgevingsdiensten aan I-GO worden aangeleverd.

Vooruitblik 2020
In 2020 zetten we de ingezette lijn van 2019 voort. De ambities die zijn verwoord in het programmaplan ‘Innovatie in het stelsel 2019-2022’ blijven centraal staan. In de kern zijn deze:
Het verbeteren van de kwaliteit van gegevens in de VTH-systemen van de omgevingsdiensten. Achterliggende visie is dat omgevingsdiensten, om hun doelen voor de leefomgeving te realiseren, een optimale informatiepositie nodig hebben. De kwaliteit van de gegevens is essentieel.
Het ontsluiten van gegevens voor de omgevingsdiensten zelf, van derden voor omgevingsdiensten en van de omgevingsdiensten voor derden. Binnen Gelderland en Overijssel is het van belang om:
-Gegevens en documenten van BRZO en complexe bedrijven voor elkaar te ontsluiten.
-Gegevens van andere organisaties en toezichthouders over de leefomgeving optimaal te benutten. Hierdoor ontstaat een completer beeld en dus meer inzicht in de leefomgeving.
Analyse van gegevens om nieuw inzicht, een ander perspectief, te krijgen op bedrijven en activiteiten met als doel om betere keuzes te kunnen maken voor het verbeteren van de leefomgeving in termen van innovatieve aanpak en effectieve inzet van capaciteit.

Jaarplan 2020
De Informatiemanagers werken momenteel samen met programmamanager John Rayer aan het jaarplan 2020. In dit jaarplan benoemen zij de projecten die in het kader van ‘Innovatie in het stelsel’ in 2020 worden gerealiseerd. Daarbij wordt gedacht aan:
De verdere verbetering van de volledigheid, juistheid en vindbaarheid van zaak- en documentgegevens.
Een evaluatie en doorontwikkeling van de mogelijkheid om documenten van andere omgevingsdiensten te kunnen raadplegen.
Een evaluatie en doorontwikkeling van het informatiegestuurde toezicht, waarmee omgevingsdiensten beter hun toezicht kunnen prioriteren.
Technische aansluiting van I-GO op het Register Externe Veiligheid, waardoor informatie uit de VTH-systemen van de omgevingsdiensten via I-GO beschikbaar wordt gesteld aan deze landelijke voorziening.
Ondersteuning van de omgevingsdiensten bij de aansluiting op het DSO, informatiebeveiliging en inrichting van hun archief.
Herijking van de Kernregistratie, zodat deze beter aansluit op de landelijke zaaktypencatalogus en de gegevens van de Overijsselse omgevingsdiensten.
Uitwerking van een gemeenschappelijke visie voor samenwerking van de omgevingsdiensten op het gebied van geo-informatie.
Het jaarplan wordt in januari 2020 aan de directeuren voorgelegd ter besluitvorming.

Opvolger John Rayer

Gedurende het 1e kwartaal van 2020 draagt John het stokje voor het programmamanagement van I-GO over aan een opvolger. Hiervoor is inmiddels een wervingsprocedure gestart. De vacature komt binnenkort online op www.werkeningelderland.nl.

Waar werkt het I-GO team nog meer aan (september)?

Het I-GO ontwikkelteam is op dit moment met meerdere ontwikkelingen bezig. De grootste ontwikkelingen zijn:

1.Het beschikbaar stellen van documenten van de ODA (en binnenkort ODRN) in de I-GO Viewer. Daarmee kunnen collega’s uit het stelsel ook direct documenten van ODA raadplegen vanaf hun werkplek of in het veld.

2.De bouw van I-GO Veehouderijen als vervanger van de Web-BVB. Daarmee kunnen collega’s, maar ook burgers en bedrijven zien welke veehouderijen, stallen en dieren in Gelderland vergund zijn.

3.Bundeling van informatie over specifieke branches voor de Brancheplannen. Met informatie gestuurd toezicht worden interne en externe gegevens gebundeld, zodat in de zes nieuwe brancheplannen goede analyses van de branches gemaakt kunnen worden.