Veehouderijgegevens in Gelderland openbaar

Veehouderijgegevens in Gelderland openbaar

Sinds 1 december kunnen ontwikkelaars, gemeenten, agrariërs en burgers via een website van de omgevingsdiensten zien welke veehouderijen in de omgeving liggen, hoeveel van welke dieren vergund zijn en wat hun vergunde emissie is. De omgevingsdiensten hebben met de openbare versie van I-GO Veehouderijen een volwaardige opvolger gerealiseerd voor de Web-BVB.

Waar wordt I-GO Veehouderijen voor gebruikt?

I-GO Veehouderijen is in Gelderland de opvolger van de Web-BVB. Net als bij de Web-BVB is I-GO Veehouderijen een database en webapplicatie. Hierin kunnen gegevens uit de vergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven geraadpleegd worden. De gegevens worden actueel gehouden door de omgevingsdiensten. Een dergelijke registratie is nuttig voor onder meer:

  • Inzicht in vergunde dieraantallen in een specifiek gebied.
  • In beeld brengen vergunde emissiedruk in een gebied om de mogelijke vergunningruimte te kunnen bepalen.
  • In kaart brengen getroffen bedrijven bij dierziektes.
  • Regionale knelpunten in fijn stofemissie.
  • Beleidsdiscussies over mestproductie en/of weidegang.
  • Monitoren gebruik emissiearme staltypen of biologische bedrijven.
  • Monitoren bedrijfsbeëindiging en het vrijkomen agrarisch vastgoed.
  • Geurkaarten van gemeenten

Doordat de gegevens in I-GO Veehouderijen uit de vergunningen en meldingen komen, zijn deze openbaar. Ook burgers, adviseurs en andere overheden kunnen zoeken, selecties maken en exports maken van de gegevens.

Welke informatie is in I-GO Veehouderijen te vinden?
I-GO Veehouderijen bevat informatie uit de Gelderse omgevingsvergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven. Vergunde diersoorten, dieraantallen, stalsystemen en eventuele additionele technieken worden bijgehouden. I-GO Veehouderijen berekent met deze informatie de (vergunde) ammoniak-, fijnstof- en geuremissies. De veehouderijgegevens zijn een aanvulling op de inrichtingsgegevens die al door de Omgevingsdiensten worden bijgehouden.

De gegevens kunnen onder meer geëxporteerd worden naar een bestand dat rechtstreeks in V-Stacks gebied en ISL3a ingelezen kan worden en om in V-Stacks vergunning te vullen. Daarnaast kan er ook een totaal rapportage bekeken worden. Verder zijn er ook eenvoudig overzichten te exporteren van de vergunde veebezettingen in een specifiek gebied of van een specifieke diercategorie.

Waar is I-GO Veehouderijen te vinden?
I-GO Veehouderijen is te bekijken via https://veehouderijen.igoview.nl/
De handleiding is hier ook te vinden.

Doorontwikkeling
I-GO Veehouderijen heeft dezelfde functionaliteit als de Web BVB. Qua gebruiksgemak is I-GO Veehouderijen vriendelijker en berekeningen van de emissies zijn vollediger doordat meerdere en actuelere gegevens zijn opgenomen. Het gebruik wordt in 2020 geëvalueerd. Gewenste punten voor doorontwikkeling ontvangen we graag via: igo@gelderseomgevingsdiensten.nl.