Terugblik 2019: bundelen, verbeteren en beschikbaar stellen van gegevens

Terugblik 2019: bundelen, verbeteren en beschikbaar stellen van gegevens

Het jaar 2019 was een jaar dat vooral in het teken stond van het bundelen, verbeteren en beschikbaar stellen van gegevens voor onze toezichthouders. Daarmee kunnen wij nog beter onze werkzaamheden doen waar het feitelijk om gaat: door gericht toezicht risico’s beperken en de ambities van onze opdrachtgevers realiseren. Of het nu gaat om energiebesparing, een leefbare omgeving zonder geur- of geluidsoverlast of het voorkomen van branden of explosies.

Terugblik 2019

Intensieve samenwerking
Afgelopen jaar is er intensief samengewerkt met diverse groepen collega’s. Met agrarisch specialisten is gewerkt aan de opvolger van de Web-BVB en het risicomodel voor veehouderijen. Externe veiligheidsspecialisten zijn ondersteund bij het verbeteren van de gegevens in de RRGS (risicokaart) en de voorbereiding van de aansluiting op het Register Externe Veiligheid (REV). En met de energietoezichthouders is een oplossing bedacht en gerealiseerd om toegang te krijgen tot de meldingen energiebesparing van bedrijven bij het eLoket.

Gebruikers
Veel collega’s weten de informatie steeds beter te vinden en te gebruiken voor hun dagelijks werk. Met meer dan 170 gebruikers is met onze I-GO Viewer een grote stap gezet in het toegankelijk maken van gegevens en documenten van onze bedrijven. Van alle bedrijven is inzicht in de lopende en afgeronde zaken en van de bedrijven binnen het gebied van de ODNV (en binnenkort ODRN en ODA) kunnen de documenten via de I-GO Viewer worden geraadpleegd. De I-GO Viewer toont per bedrijf informatie uit o.a. S@men, het eLoket voor energiebesparing, de gasdrukregelstations, BAG, Handelsregister, Inspectieview en diverse andere kaartlagen, waaronder risicokaart en luchtfoto’s. Naast de gebruikers van de I-GO Viewer werken ook veel medewerkers met de I-GO data in de geoviewer van hun omgevingsdienst. De kaartlagen die door I-GO worden gerealiseerd en onderhouden worden namelijk ook in deze geoviewers getoond. Medewerkers hoeven zo niet meerdere viewers te openen om een beeld van de omgeving te krijgen.

Vervanging voor Web-BVB
In 2019 is verder een volwaardig alternatief voor de Web-BVB ontwikkeld. De Web-BVB bundelt de vergunde gegevens van alle veehouderijen. Op deze manier kunnen er emissieberekeningen van een specifieke locatie of gebied gemaakt worden. De provincie Gelderland kondigde medio 2018 aan dat zij per 31 december 2019 stopt met de financiering van Web-BVB. Web-BVB bleek verouderd, waardoor er een vernieuwing nodig was. Doordat de Web-BVB applicatie separaat gevuld moest worden door de agrarisch medewerkers, waren er grote verschillen ontstaan met de registratie van veehouderijgegevens bij de omgevingsdiensten. Twee Gelderse omgevingsdiensten hielden de gegevens in de Web-BVB niet meer bij. Met het door I-GO en de agrarisch specialisten in Gelderland ontwikkelde alternatief worden alle gegevens uit de eigen VTH-systemen gebundeld en ontstaat daarmee één compleet en actueel overzicht van veehouderijen en hun emissies. Deze maand is I-GO Veehouderijen in de lucht gegaan. Onze agrarisch medewerkers hebben daardoor minder werk met muteren en genereren van rapportages én gebruikers van de gegevens zien actuelere en volledigere data.

Overige functionaliteiten
Met de innovatiegelden die jaarlijks door het directeurenoverleg beschikbaar worden gesteld, zijn daarnaast nog overige functionaliteiten gerealiseerd. Zo kunnen de energietoezichthouders via de I-GO Viewer doorklikken naar de PDF-meldingen die bedrijven hebben gedaan bij het eLoket voor energiebesparing, is er een risicomodel ontwikkeld waarmee het toezicht op de veehouderijen in de provincie wordt geprioriteerd, is de Landelijke Handhavingsstrategie verwerkt in de Kernregistratie van I-GO en is de kwaliteit van gegevens in de IPPC-database en RRGS verbeterd. Ook wordt de lijst met complexe inrichtingen samengesteld uit de gegevens die door de omgevingsdiensten aan I-GO worden aangeleverd.

Vooruitblik 2020
In 2020 zetten we de ingezette lijn van 2019 voort. De ambities die zijn verwoord in het programmaplan ‘Innovatie in het stelsel 2019-2022’ blijven centraal staan. In de kern zijn deze:
Het verbeteren van de kwaliteit van gegevens in de VTH-systemen van de omgevingsdiensten. Achterliggende visie is dat omgevingsdiensten, om hun doelen voor de leefomgeving te realiseren, een optimale informatiepositie nodig hebben. De kwaliteit van de gegevens is essentieel.
Het ontsluiten van gegevens voor de omgevingsdiensten zelf, van derden voor omgevingsdiensten en van de omgevingsdiensten voor derden. Binnen Gelderland en Overijssel is het van belang om:
-Gegevens en documenten van BRZO en complexe bedrijven voor elkaar te ontsluiten.
-Gegevens van andere organisaties en toezichthouders over de leefomgeving optimaal te benutten. Hierdoor ontstaat een completer beeld en dus meer inzicht in de leefomgeving.
Analyse van gegevens om nieuw inzicht, een ander perspectief, te krijgen op bedrijven en activiteiten met als doel om betere keuzes te kunnen maken voor het verbeteren van de leefomgeving in termen van innovatieve aanpak en effectieve inzet van capaciteit.

Jaarplan 2020
De Informatiemanagers werken momenteel samen met programmamanager John Rayer aan het jaarplan 2020. In dit jaarplan benoemen zij de projecten die in het kader van ‘Innovatie in het stelsel’ in 2020 worden gerealiseerd. Daarbij wordt gedacht aan:
De verdere verbetering van de volledigheid, juistheid en vindbaarheid van zaak- en documentgegevens.
Een evaluatie en doorontwikkeling van de mogelijkheid om documenten van andere omgevingsdiensten te kunnen raadplegen.
Een evaluatie en doorontwikkeling van het informatiegestuurde toezicht, waarmee omgevingsdiensten beter hun toezicht kunnen prioriteren.
Technische aansluiting van I-GO op het Register Externe Veiligheid, waardoor informatie uit de VTH-systemen van de omgevingsdiensten via I-GO beschikbaar wordt gesteld aan deze landelijke voorziening.
Ondersteuning van de omgevingsdiensten bij de aansluiting op het DSO, informatiebeveiliging en inrichting van hun archief.
Herijking van de Kernregistratie, zodat deze beter aansluit op de landelijke zaaktypencatalogus en de gegevens van de Overijsselse omgevingsdiensten.
Uitwerking van een gemeenschappelijke visie voor samenwerking van de omgevingsdiensten op het gebied van geo-informatie.
Het jaarplan wordt in januari 2020 aan de directeuren voorgelegd ter besluitvorming.

Opvolger John Rayer

Gedurende het 1e kwartaal van 2020 draagt John het stokje voor het programmamanagement van I-GO over aan een opvolger. Hiervoor is inmiddels een wervingsprocedure gestart. De vacature komt binnenkort online op www.werkeningelderland.nl.