Over I-GO

De informatievoorziening gezamenlijke Omgevingsdiensten (I-GO) zorgt voor het verzamelen en weer beschikbaar maken van zaak-, object- en documentgegevens en documenten van de inrichtingen binnen het werkgebied van de Gelderse en Overijsselse Omgevingsdiensten. Hiervoor leveren de Omgevingsdiensten de gegevens aan I-GO aan waarna I-GO ze beschikbaar maakt via een Geoviewer en via de Kernregistratie Dierverblijven (KRD). Daarnaast geeft I-GO een terugkoppeling aan de omgevingsdiensten over de kwaliteit van de aangeleverde gegevens en levert het de gegevens door aan Inspectie view milieu (IVM).

Publieke Geo-viewer

I-GO maakt gebruik van een handige geo-viewer die via pc, laptop, tablet of telefoon toegang geeft tot de gegevens van alle milieuinrichtingen in Gelderland en Overijssel. De gegevens zijn afkomstig uit de systemen van 9 omgevingsdiensten. Iedereen kan via de viewer gegevens van milieuinrichtingen bekijken. Daarnaast kunnen behulp de filter van de viewer zijn selecties gemaakt worden, bijvoorbeeld alle BRZO-inrichtingen. Alle data is beschikbaar en kan gedownload worden. De geo-viewer is hier te bekijken. Instructiefilmpjes van de geo-viewer zijn hier te bekijken.

Openbare kaartlagen

In de publieke viewer zijn een aantal kaartlagen beschikbaar:

*  Klachten en meldingen Gelderland: overzicht van de klachten en melding van burgers en bedrijven in Gelderland

*  Milieu inrichtingen Overijssel: Overzicht van milieu inrichtingen in Overijssel (Omgevingsdienst Twente en Omgevingsdienst IJsselLand)

*  Milieu inrichtingen Gelderland: Overzicht van milieu inrichtingen in Gelderland

*  Milieu inrichting IGO: Alle inrichtingen die opgenomen zijn in de I-GO gegevensmagazijn (Gelderland + Overijssel)

*  Laatste zaak: Zaak datum gegevens van een inrichting, laatste controle, laatste vergunning, laatste melding, laatste overige zaak  (moet nog aan viewer worden toegevoegd)

*  Complexe inrichtingen Gelderland: Deze kaartlaag geeft de complexe inrichtingen weer en wie hier mandaat heeft.

*  Veehouderijen kaartlaag (alle Gelderse, Limburge en Brabantste Veehouderijen met emissies).

*  Grenzen, de omgevingsdienst, veiligheidsregio’s en de provinciegrenzen van Gelderland

*  Een lijst van alle provinciale inrichtingen

*  Overige kaartlagen, er kunnen op verzoek en na behoefte kaartlagen worden toegevoegd.

Geoservice

Alle kaartlagen zijn beschikbaar als geo-service. De metagegevens over deze service zijn terug te vinden in het National Georegister.  De technische beschrijving van de service is te vinden op WTS getcapabilities.  Voor vragen of problemen met het gebruik van de geoservice kan contact opgenomen worden met beheer@igoviel.nl.

Naast poort 8080 en poort 80 zijn de kaartlagen ook via poort 8443 te benaderen.

Niet openbare kaartlagen

Er zijn ook kaartlagen die alleen beschikbaar zijn voor de aangesloten omgevingsdiensten. Deze bevatten informatie die niet openbaar is zoals, risico en naleefgedrag en detail zaak informatie. Enkele kaartlagen die wij beschikbaar hebben zijn: KIWA, gasdrukregelstations, SCIOS, Inspectieview overtredingen (aantallen) en IPWM eloket gegevens. Voor meer informatie neem contact op via beheer@igoview.nl. 

Aansluiting Inspectieview

I-GO verzorgt voor de alle omgevingsdiensten in Gelderland en Overijssel de één gezamenlijke aansluiting op Inspectie View. I-GO is het hiermee een gegevensknooppunt en het aanspreekpunt voor het IL&T van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Kernregistratie dierverblijven (KRD)

Wat is de Kernregistratie Dierverblijven(KRD)?
De KRD is een database en webapplicatie. Hierin worden gegevens uit de vergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven geregistreerd.

Welke informatie is in de KRD te vinden?
De KRD bevat informatie uit de Gelderse, Brabantse en Limburgse omgevingsvergunningen en meldingen van veehouderijbedrijven. Per bedrijfslocatie wordt o.a. de vergunningsdatum en de soort vergunning of melding geregistreerd. Op stalniveau worden de diersoorten, dieraantallen en stalsystemen ingevuld. Met behulp van deze gegevens berekent I-GO de (vergunde) emissies van ammoniak, fijnstof en geur. De KRD noteert ook de (x,y)-coördinaten van de locaties. De bedrijven, inclusief de bijbehorende informatie, worden hierdoor zichtbaar in de kaart van de I-GO viewer.

Waar kan informatie uit de KRD voor worden gebruikt?
Informatie uit de KRD kan o.a. gebruikt worden voor:
– Beleidsontwikkeling bij provincie, gemeenten en OD’s.
– Informatiebron voor landelijk beleid.
– Monitoring (vergunde) emissies ammoniak, fijnstof en geur.
– Handhavingsprojecten bij provincies, gemeenten en OD’s.
– Informatie voor geurkaarten bij gemeenten/ OD’s.
– Informatie voor burgers, adviseurs en andere geïnteresseerden. 

 

Inzicht in gegevens kwaliteit

De kwaliteit van de gegevens van de omgevingingsdiensten wordt inzichtelijk gemaakt via een uitgebreid kwaliteitsdashboard en bestanden waarin precies aangegeven wordt wat de gegevens kwaliteit is.  De kwaliteit wordt gemeten ten opzichte van het vastgestelde I-formatiemodel VTH-objecten (ook wel de Kernregistratie), de Gelderse Zaaktype Catalogus en de basisregistratie BAG en HR.  Naast controles worden er ook verbetersuggestie gegevens (BAG-id, onberekende bedrijven). Ook wordt de consistentie van de gegevens getoetst en wordt de data vergelijken met externe systemen zoals RRGS-database (gegevens van de Risicokaart)  en de IPPC-database.

Ontsluiting eLoket energiebesparing IPWM

Wij halen dagelijks nieuwe meldingen op bij het RVO die door bedrijven in het kader van de Informatieplicht Wet milieubeheer (IPWM) in het eLoket energiebesparing zijn aangeleverd. Deze meldingen worden in een kaartlaag beschikbaar gesteld aan de energietoezichthouders van de omgevingsdiensten. Daarnaast ontvangen de energietoezichthouders wekelijks alle informatie in spreadsheet (Excel). In de kaartlaag zien de energietoezichthouders naast de basisgegevens ook de feitelijke PDF-meldingen én de locaties van bedrijven die zich nog moeten melden bij het eLoket

Ontsluiting asbestmeldingen in de toekomst

Binnenkort beschikbaar: Momenteel wordt er dagelijks op de website van OD.nl voor alle omgevingsdiensten in Nederland een overzicht gepubliceerd van alle asbestsaneringen die de komende periode plaatsvinden. Naast de gegevens over de saneringen wordt informatie over het certificaat van de asbestsaneerder getoond, evenals de KvK gegevens van de asbestsaneerder. Asbesttoezichthouders gebruiken de lijst dagelijks om hun werk te prioriteren. Deze functionaliteit gaat I-GO overnemen van de ODT.

Informatiegestuurd risicomodel Dierhouderijen

Binnenkort beschikbaar: Op basis van diverse variabelen wordt dagelijks in een dashboard per omgevingsdienst de prioriteit bepaald van de te bezoeken dierhouderijen. Deze variabelen bestaan onder andere uit het vergund aantal dieren, de stalsystemen, wanneer er voor het laatste een controle is geweest, etc. Daarbij worden zowel dierhouderijen meegenomen die zijn opgenomen in de registratiesystemen van de Omgevingsdienst als niet geregistreerde dierhouderijen. De variabelen en wegingsfactoren zijn bepaald door de agrarisch specialisten.

Lijst complex

Op de deze website onder documenten staat de lijst met complexe inrichtingen. Deze lijst wordt automatisch bijgewerkt aan de hand van de gegeevns van ODRN en de overige omgevingsdiensten. ODRN is leidend (zij bepalen of een inrichting complex of provinciaal is).

Standaardisatie

Een van de eerste producten die I-GO heeft opgeleverd was de Kernregistratie  De kernregistratie is een Informatie model voor VTHObjecten gebaseerd op landelijke Referentie Informatiemodel Handhaving (RiHa). Het model is aangevuld met specifieke gegevens die in praktijk van belang zijn voor het uitvoeren van de taken omgevingsdiensten.  In het model zijn  (landelijke) codetabellen (onder andere SBI, BOR–artikelen, Activiteitenbesluit) opgenomen om een eenduidige standaardisering van de gegevens te verkrijgen.  Het beheer en de doorontwikkeling van het model ligt bij I-GO. Hierbij worden de landelijke ontwikkeling rondom de omgevingswet en het digitale stelsel in de gaten gehouden. De actuele versie van de Kernregistratie en de zaaktypecatalogus zijn te downloaden wanneer je inlogt op de website. Voor meer informatie kunt u mailen naar beheer@igoview.nl.

 Veel gestelde vragen

Omdat I-GO  volop in ontwikkeling is, krijgen we regelmatig vragen van medewerkers van de omgevingsdiensten. We geven je antwoord op de meest gestelde vragen. Heb je ook een vraag? Stuur hem naar: beheer@igoview.nl.

Voor wie?

I-GO is in eerste instantie bedoeld voor vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en juridisch adviseurs om hun dagelijks werk makkelijker te maken. Zodat zij alle relevante gegevens en documenten snel kunnen raadplegen, risico’s beter in kaart kunnen brengen, beter kunnen adviseren en gerichter kunnen handhaven.

De bestuurders en managers van de omgevingsdiensten hebben dankzij I-GO straks op ieder moment zicht op de voortgang en de geboekte resultaten, en kunnen zo ook snel en effectief rapporteren richting hun opdrachtgevers.

Wat is een gidscontact? 

Een gidscontact is een collega van een omgevingsdienst die voor zijn/haar collega’s (maar ook voor het I-GO team) het eerste aanspreekpunt vormt. Dit is meestal een informatiemanager. Zo’n contactpersoon wordt steeds inhoudelijk bijgepraat over de voortgang van het I-GO team, zodat hij/zij dat ook weer kan meenemen naar zijn/haar organisatie. Ook bij de uitvoering/implementatie van bepaalde zaken, zoals de 0-meting, is hij of zij daarvoor binnen zijn/haar omgevingsdienst de kartrekker. Heb je dus vragen over I-GO? Dan kun je als eerste bij jouw gidscontact terecht.

Wat is het programmaplan?

Het programmaplan voor I-GO is vastgesteld door de voorzitters van de zeven omgevingsdiensten. In het programmaplan is een eerste uitwerking gemaakt van de stelselvoorziening in 2018. Deze uitwerking wordt steeds concreter.

Programmamanager van I-GO is John Rayer 

Kunnen jullie al meer duidelijkheid geven over de relatie tussen I-GO en andere (landelijke) initiatieven? Bijvoorbeeld: de aansluiting op het DSO en mogelijk andere regionale initiatieven die hetzelfde voor ogen hebben, zoals het VIVO (is daar een Gelderse variant van, of is dat I-GO?). En is er overleg over de inhoud van deze digitale voorzieningen?
I-GO zorgt op korte termijn voor standaardisering, kwaliteitsverbetering van de gegevens en de aansluiting op Inspectview. Dit zijn componenten die een goed fundament zijn voor aansluiting op het DSO. We werken dus als het ware toe naar aansluiting op het DSO.

Wat betreft overleg en afstemming: binnen het Gelders Stelsel is er een Taskforce Omgevingswet die zich bezighoudt met de voorbereiding op de Omgevingswet. Vanuit I-GO zijn wij hier ook bij aangehaakt. Wij houden de ontwikkelingen rond het DSO goed in de gaten en zorgen ervoor dat I-GO daar t.z.t. goed op kan aansluiten.

Hoe sluiten Atlas of de risicokaart aan, en hoe zit dat met Ruimtelijkeplannen.nl?
Een koppeling met Ruimtelijkeplannen.nl zit nog niet in de planning. We zijn wel in gesprek met Atlas Leefomgeving en we zijn van plan om met I-GO via deze landelijke voorziening de informatie over complexe inrichtingen te ontsluiten. I-GO zal steeds kijken naar de behoeften en wensen van de OD’s om aansluiting te zoeken bij landelijke voorzieningen.

Hoe gaan jullie, nu IZIS niet juist wordt gebruikt, zorgen dat de informatie voor complexe bedrijven nu wel compleet in één systeem komt?
Een belangrijk verschil tussen I-GO en IZIS is dat er bij I-GO niet langer sprake zal zijn van dubbele registratie. De gegevens die in de systemen van de zeven OD’s zitten, worden straks bij elkaar gebracht in één systeem/database zodat we de gegevens van elkaar kunnen inzien. Het wordt ook mogelijk om documenten in te zien. Als collega bij een OD hoef je dan de gegevens, zaken of documenten niet op twee plekken op te slaan, zoals nu bij IZIS wel het geval is. De toekomst is: als alles goed in het eigen systeem staat, staat het ook goed in I-GO. En vervolgens kun je de gegevens dus ook op een kaart inzien.

Moeten we zelf op zoek naar oplossingen of kunnen we wachten op I-GO? Kort gezegd: wat gaat I-GO ons wel bieden en wat niet?
Dat is een goede vraag die we het liefst een keer ‘live’ beantwoorden, zodat we wat dieper kunnen inzoomen op de functionaliteiten die in I-GO komen. Waar we dan ook graag op doorvragen is: waar zouden jullie oplossingen voor willen hebben? I-GO is een informatieproject voor de gezamenlijke omgevingsdiensten, dus als er problemen zijn die gezamenlijk opgelost kunnen worden: breng ze in! Graag zelfs!

 Gesloten