Categorie Archief Uncategorized

Veehouderijgegevens digitaal ontsloten

Wie informatie over de vergunde dieren wil weten, kan sinds kort kijken op de website van de Kernregistratie Dierverblijven (KRD). In de KRD wordt informatie over de stallen, de soorten en aantallen dieren én maximale emissies van ammoniak, geur en fijnstof in een bepaald gebied getoond. Gegevens van veehouderijen in de provincies Brabant, Limburg en Gelderland zijn daarmee voor eenieder toegankelijk.

Gegevens over de (in het kader van de Wabo) vergunde dieren waren tot heden voor Brabant en Limburg te raadplegen via het Bestand Veehouderij Bedrijven (Web-BVB). De techniek achter deze website was dusdanig verouderd, dat vernieuwing nodig was. De omgevingsdiensten in Gelderland maakten al eerder gebruik van I-GO Veehouderijen, de voorloper van de KRD. De gegevens uit Web-BVB en I-GO Veehouderijen zijn overgenomen in de nieuwe registratie. Daarmee wordt het maken van overzichten van veehouderijen in een bepaald gebied een stuk eenvoudiger.

De gegevens worden actueel gehouden door de gemeenten en provincies als bevoegd gezag van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In hun opdracht vindt registratie veelal plaats door de omgevingsdiensten. De gegevens van de vergunde veehouderijen worden onder meer gebruikt voor beleidsontwikkeling bij provincies en gemeenten. Met hulp van gegevens uit de KRD kan bepaald worden waar ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn én welke gevolgen ingetrokken, nieuwe of gewijzigde veehouderijvergunningen voor de omgeving hebben. Tevens worden de gegevens gebruikt voor bijvoorbeeld monitoring en kaartmateriaal van de (vergunde) ammoniak-, fijnstof- en geuremissies. Het is daarmee voor burgers, adviseurs en andere geïnteresseerden een belangrijke informatiebron.

De KRD biedt voor de toekomst veel mogelijkheden voor doorontwikkeling. Zo kunnen eenvoudig ook andere provincies hun veehouderijgegevens beschikbaar stellen, kunnen de databases per provincie worden samengevoegd, kunnen de vergunningen in het kader van de Natuurwetgeving op termijn gekoppeld worden én kunnen door het combineren met andere gegevensbronnen nieuwe analyses worden gemaakt.

De Kernregistratie Dierverblijven is te vinden op https://krd.igoview.nl/. Daar is ook een handleiding voor het raadplegen te vinden, evenals een link naar de kaart. Gebruikers die de gegevens in hun eigen geo-viewer beschikbaar willen krijgen, kunnen de (WFS/WMS) kaartlaag koppelen.

Bij vragen of meer informatie over de KRD kan contact opgenomen worden met beheer@igoview.nl.

I-GO+ en het omgevingsdossier

Het staat niet stil bij I-GO. De omgevingsdiensten in Overijssel (ODT en ODIJ) hebben besloten om de I-GO viewer door te ontwikkelen. De belangrijkste functionaliteit is partners toegang te geven tot data van de Omgevingsdienst. Een 2e functionaliteit is het mogelijk maken van het weergeven van een omgevingsdossier. In het omgevingsdossier komen de documenten te staan welke relevant zijn voor de partners. Door het beschikbaar stellen van de viewer met documenten maakt de samenwerking tussen de partners groter.

Bij vragen neem contact op met beheer@igoview.nl

FUMO levert via I-GO aan bij inspectieview.

De Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing ((FUMO), de omgevingsdienst van Friesland heeft vandaag 12 mei de gegevensdeling met Inspectieview tot stand gebracht. FUMO heeft hiervoor de samenwerking gezocht met I-GO (Informatievoorziening gezamenlijke omgevingsdiensten Gelderland en Overijssel). De basis is hiermee gelegd. Komende periode zal de dataset verder uitgebreid en geoptimaliseerd worden.

Zie ook het bericht van Ger de Boer (stelselmanager inspectieview):
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6930500290773172224/

Provincie Noord Brabant en Limburg samenwerking KRD

Momenteel werkt Brabant en Limburg nog met de Web-BVB. Zij hebben echter de wens uitgesproken om deze te gaan vervangen. Dit onder een nieuwe naam, KRD (Kernregistratie Dierverblijven). De keuze is gevallen op een samenwerking met I-GO. Brabant en Limburg willen hun oplossing gaan baseren op I-GO veehouderijen.

De eerste stappen zijn gemaakt en de wens is in de zomer in productie te gaan.

Heroriëntatie I-GO in 2021

In 2021 gaat I-GO verder in een nieuwe vorm. Momenteel zijn we bezig met een heroriëntatie van I-GO. In juli, augustus en september is hier met de i-managers en managers T&H en VV van alle Gelderse en Overijsselse OD’s over gesproken. Op 20 november is hier, in het Gelderse DO verkennend over gesproken. Naar alle waarschijnlijkheid wordt I-GO het beheer van een basispakket aan bestaande producten. Begin 2021 wordt besproken wat er wel en niet in dit basispakket zit. Er zijn producten die niet in het basispakket komen, maar waar omgevingsdiensten wel gebruik van willen maken. Er wordt nog besproken hoe we deze omgevingsdiensten kunnen faciliteren. Daarnaast worden er nog goede afspraken gemaakt over de overgangsperiodes. Bijvoorbeeld in relatie tot contractafspraken.

Data-analyse
Binnenkort verschijnt er een programmaplan van een ‘nieuw’ programma. Dit programma heeft als werktitel ‘data-analyse’. Hieraan wordt gewerkt door een tijdelijk multidisciplinair team.

Intensief traject
Het heroriëntatietraject is een intensief traject. Robert van Rheenen: “Het kost tijd en energie om inhoudelijk bij elkaar te komen. Wel is het belangrijk om hier de tijd voor te nemen. Alleen dan kun je een goed proces neerzetten. Tijdens het traject willen we iedereen goed aangehaakt houden. Daarom blijven we gebruikers van I-GO, en iedereen die aangehaakt is bij het heroriëntatietraject, dan ook informeren over de voortgang en de ingeslagen weg.”

Afscheid Programmamanager John Rayer

In december namen we afscheid van I-GO Programmamanager John Rayer. John was vanaf de start van I-GO betrokken bij de ontwikkeling van I-GO. Hij heeft I-GO zien groeien tot de informatievoorziening die het nu is. Na jaren ontwikkeling onder de aansturing van John starten we door in een nieuw programma Data-Analyse. Het beheer van de I-GO modules blijft aangestuurd door Joost Beeker, Informatiemanager van OddV

Joost Beeker is vanaf 1 januari ook aanspreekpunt voor de doorlopende I-GO innovatieprojecten.Het gaat daarbij om de aansluiting op het Register Externe Veiligheid (REV), het dashboard voor provinciale inrichtingen én de aansluiting van de provincie Gelderland op I-GO.

Waardevolle informatie
Op de vraag waar John het meest trots op is, antwoordt hij zonder twijfel: “Het gegevensmagazijn. Dat vormt feitelijk het hart van I-GO”. Hij licht toe: “De diensten beschikken over een gigantische hoeveelheid gegevens, over het gebied en de activiteiten die daarin plaatsvinden. Niet alleen in de eigen VTH-systemen, maar juist ook in diverse provinciale en landelijke registraties. Doordat we die gegevens bij elkaar hebben gebracht, ontstaat zoveel waardevolle informatie. Bijvoorbeeld over gegevens die niet kunnen kloppen, de vergunningen die we moeten actualiseren, de locaties die we vandaag nog zouden moeten bezoeken en de aspecten die we tijdens zo’n controle moeten beoordelen.” John is blij met de vervolgstappen. “In het programma ‘data-analyse’, dat momenteel in ontwikkeling is, werken I-GO, Ketentoezicht en branchegericht toezicht samen aan een efficiëntere data-gestuurde organisatie. In dit programma wordt geprobeerd zoveel mogelijk gebruik te maken van de waardevolle informatie die we nu hebben. Het I-GO gegevensmagazijn vormt een uitstekende basis.”

Samenwerkingen
Voor de ontwikkeling die I-GO heeft doorlopen, is John velen dankbaar. “Een uitermate deskundig en praktisch ingesteld ontwikkelteam, kritisch meedenkende en -ontwikkelende medewerkers, de informatiemanagers en VTH-managers die verbinding legden tussen dagelijkse VTH-praktijk en technologische oplossingen, directeuren met toekomstvisie en inzicht in de kracht van samenwerking én de provincie die bij de vorming van de omgevingsdiensten een impuls aan de informatievoorziening gaf. Zij hebben hier allemaal enorm aan bijgedragen. Zonder deze dragers hadden we onze gezamenlijke informatievoorziening niet op dit niveau gekregen.”

I-GO: een terugblik op 2020

Het jaar 2020 was een enerverend jaar in alle opzichten. Met I-GO hebben we veel stappen genomen. December is hét uitgelezen moment om even achterom te kijken wat er allemaal gerealiseerd is. En daarom hebben wij op een rijtje gezet welke stappen het team van I-GO in 2021 gemaakt heeft.

Door I-GO zijn in 2020 de volgende stappen gemaakt:

Slimme innovaties
Er zijn een aantal slimme innovaties op het gebied van informatiegestuurd werken ondersteund. Eerder ontwikkelde voorzieningen zijn beheerd en verder verbeterd. Ook werden er nieuwe voorzieningen gebouwd.

Beheerde en verbeterde voorzieningen
De volgende voorzieningen werden al beheerd en verbeterd:

Kwaliteitstoetsen en managementrapportage
Hiermee worden continue gegevens van de omgevingsdiensten op kwaliteit getoetst en teruggemeld. Bijvoorbeeld over bedrijven die wel zijn ingeschreven in het Handelsregister, maar niet bij de omgevingsdienst bekend zijn.

Aanlevering aan Inspectieview
Hier moeten de omgevingsdiensten gegevens van hun controles aanleveren.

Meldingen energiebesparing
Deze meldingen worden door bedrijven gedaan. Ze zijn nu eenvoudig via de I-GO kaartlagen te raadplegen. Ook zien toezichthouders direct, door combinatie van diverse databronnen, welke bedrijven zich nog moeten melden.

I-GO Veehouderijen
Geeft inzicht in vergunde en gemelde dieraantallen en stalsystemen.

I-GO Viewer
Via een kaartviewer zijn zaak-, document- en locatiegegevens eenvoudig zichtbaar. De viewer heeft momenteel meer dan 240 actieve gebruikers.

Nieuwe voorzieningen
In 2020 zijn diverse nieuwe voorzieningen gerealiseerd:

Nieuw gegevensmodel (Kernregistratie)
Dit model is uitgerold, met onder meer de aansluiting op de landelijke ZTC voor de Omgevingswet en uniformering van zaak- en documenteigenschappen tussen Gelderland en Overijssel.

Technische aansluiting op het landelijke Register Externe Veiligheid
(REV, informatieproduct in het kader van de Omgevingswet)
Van enkele REV-activiteiten zijn de gegevensstromen gebundeld en verbeterd.

Beheer van de dagelijkse lijst ‘Asbestmeldingen in de toekomst’
Dit beheer is door I-GO overgenomen van Omgevingsdienst Twente. Asbesttoezichthouders van alle omgevingsdiensten in Nederland gebruiken deze voor het uitvoeren van het asbesttoezicht.

Het Informatiegestuurd Toezichtmodel veehouderijen
Er is een risicomodel ontwikkeld. Hierbij wordt, op basis van een tiental interne en externe gegevensbronnen, realtime bepaald bij welke veehouderij toezicht het meest urgent is.

Vertaaltabellen
Bij de voorbereiding op de Omgevingswet is een vertaaltabel gemaakt van:
– de RIE-codes,
– SBI-codes
– BOR-codes

Er zijn activiteitenbesluitparagrafen naar paragraaf gemaakt uit het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Op deze manier kunnen omgevingsdiensten zoveel mogelijk geautomatiseerd hun inrichtingen omzetten naar de juiste BAL-paragraaf.

Aansluiting afdeling VVHH van provincie Gelderland op I-GO
De aansluiting van de afdeling VVHH van de provincie Gelderland op I-GO is voorbereid. Dit is onder andere voor uitwisseling van vergunning- en toezichtinformatie Wet natuurbescherming van de provincie met Wabo-informatie van de omgevingsdiensten.

Lijst meldingsplichtige bedrijven groeit

De toezichthouders van de Gelderse omgevingsdiensten vinden in hun geoviewer én de I-GO Viewer de gegevens van de bedrijven die zich bij het eLoket van RVO hebben gemeld in het kader van de ‘Informatieplicht Wet milieubeheer’. Door slimme combinatie van databronnen worden in de viewer ook de bedrijven getoond die zich nog moeten melden. De omgevingsdiensten houden het toezicht hierop. Inmiddels hebben de energietoezichthouders met hulp van het team van I-GO weer zo’n 5000 meldingsplichtige bedrijven aan de kaart toegevoegd.

Bedrijven in kaart brengen
Als je beschikbare gegevens combineert, krijg je goed in beeld welke bedrijven zich moeten melden in het kader van de energiebesparingsplicht. De omgevingsdiensten hebben echter geen directe toegang tot de verbruiksgegevens. Daarom is in december 2019 aan de hand van een slim algoritme (specifieke criteria) bepaald welke bedrijven zich waarschijnlijk nog moeten melden. Deze worden met grijze en zwarte stippen in de geoviewers weergegeven.

Groeiende lijst
Op basis van eerdere variabelen hadden we 5.790 bedrijven in Gelderland in beeld die vrijwel zeker boven de landelijke norm voor meldingsplicht vallen. In januari dit jaar zijn diverse variabelen toegevoegd. Hierdoor hadden we bijna 10.000 bedrijven in beeld die per 1 juli 2019 een melding hadden moeten indienen. Inmiddels is de lijst sinds kort weer gegroeid met zo’n 5000 bedrijven.

Verklaring van de toename
Waar komt deze toename vandaan? De RVO heeft een lijst laten opstellen met potentiële bedrijven. Deze lijst is toegestuurd aan de omgevingsdiensten. In het ‘Gelders Overleg Energie Deskundigen’ (GOED) bleek dat veel bedrijven onterecht op deze lijst stonden. Om het aantal foutieve vermeldingen te beperken, is besloten om de norm van verbruik iets hoger te leggen. Ook zijn de gebouweigenaren uit de lijst gehaald. Deze gefilterde lijst zorgt voor een grote toename van potentiele bedrijven. Ook is er een kleine toename doordat er gekeken is naar de scios scope 5 installaties. Dat zijn de bijzondere industriële installaties. Denk bijvoorbeeld aan ovens, smeltovens, drooginstallaties, biomassa installaties en directe luchtverhitters. Deze blijken vrijwel altijd meldingsplichtig, waardoor zij ook aan de lijst zijn toegevoegd.

Inzicht krijgen
In de eigen (omgevingsdienst) geoviewers zien de toezichthouders alleen de voornaamste gegevens uit de ingediende meldingen energiebesparing. Na inloggen op www.igoview.nl kunnen ook alle details uit de melding (PDF) geraadpleegd worden.

Aansluitplan provincie Gelderland op I-GO in oktober klaar

Aansluiting van de provincie Gelderland op I-GO heeft een meerwaarde voor de VTH-medewerkers van de provincie en van de omgevingsdiensten; zo bleek in 2019 uit een proef. Afgelopen voorjaar is in het directeurenoverleg (DO) van de omgevingsdiensten ingestemd met het verzoek van de provincie om een volgende stap te zetten. Hiervoor wordt nu een aansluitplan gemaakt.

Inhoud aansluitplan
In het plan staat onder andere:

  • de (wederzijdse) meerwaarde van aansluiting;
  • de benodigde gegevensuitwisseling;
  • de voorkeursvariant voor (technische) aansluiting;
  • de door de provincie gewenste kwaliteitstoetsen;
  • de benodigde financiële en juridische afspraken.

Meerwaarde
Er zijn diverse gesprekken gevoerd over de meerwaarde van de aansluiting. De gesprekken waren met VTH-collega’s van de omgevingsdiensten en de provincie. De VTH-medewerkers van de omgevingsdiensten gaven aan dat zij met name behoefte hebben aan:

1- een detailinzicht in de vergunningssituatie Wet natuurbescherming;

2- informatie over bodemsaneringen en bodemonderzoeken;

3- statusinformatie over uitgevoerde provinciale inspecties bij objecten waar de omgevingsdiensten ook komen.

Afronding aansluitplan
In oktober vinden nog enkele gesprekken plaats. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de noodzaak, behoeften en wensen. Het aansluitplan wordt in oktober afgerond. Hierna wordt het aan het DO en het MT van de provincie voorgelegd ter besluitvorming. Zij bepalen allebei of er tot een feitelijke aansluiting wordt overgegaan.

De gegevens
Wordt er besloten om aan te sluiten? Dan blijven de VTH-gegevens van de omgevingsdiensten en de provincie in twee aparte databases (met aparte aanleveringen) bestaan. Deze worden dus niet geïntegreerd. Hierdoor hoeft de aanlevering van gegevens (door de omgevingsdiensten) aan I-GO (Kernregistratie) niet te wijzigen. Er volgt wel een structurele kwaliteitstoetsing van de gegeven door onder meer de databases met elkaar te vergelijken.

Mijlpaal: eerste aansluiting op het REV door I-GO

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, wordt een deel van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) vervangen door het Register Externe Veiligheid (REV). In deze registers houden onder meer de omgevingsdiensten gegevens bij van risicovolle activiteiten. Inmiddels zijn de test- en aansluittrajecten gestart en werpt het traject zijn eerste vruchten af. I-GO heeft bewezen dat een automatische koppeling (via een API) met het REV ook in de praktijk werkt.


Verschillen RRGS en REV

Er zijn een aantal grote verschillen tussen het RRGS en het REV. Zo is aanlevering van gegevens aan het REV alleen nog mogelijk met een geautomatiseerde koppeling vanuit het systeem van de omgevingsdienst. En dat is een grote vooruitgang. In het RRGS, wat nu nog gebruikt wordt, worden gegevens nog handmatig opgevoerd. De omgevingsdiensten kijken nu wat de beste manier is van aansluiting op dit register. Is dit rechtstreeks vanuit het eigen systeem naar het REV? Of is het beter om dit via een gezamenlijke voorziening zoals I-GO te doen?

Zichtbaar op REV-kaart
Het REV is in theorie zo gebouwd dat er door een automatische koppeling data vanuit een systeem bij de bronhouder in het register komt. Dit kan bijvoorbeeld een VTH-systeem zijn. Dat dit in de praktijk ook echt zo werkt blijkt uit de test met I-GO. Via automatisch berichtenverkeer is proefdata beschikbaar gekomen in het REV. Deze data was daarna ook zichtbaar op de digitale REV-kaart. Een mooi resultaat! Er wordt nu, samen met de bronhouders, verder gebouwd aan het REV.

API werkt
John Rayer (Programmamanager I-GO): “Voor ons was het nieuw om met API’s te werken. Maar door de aangeleverde specificaties en de goede samenwerking met Geodan was de koppeling met het REV goed te maken. Nog niet alle gegevens die in het REV moeten komen, zijn in de huidige VTH-systemen opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van het vulpunt of de ligging van leidingen. Hier ligt nog een uitdaging. Kortom; de leidingen zijn gelegd, de specificaties van het vervoer door deze leidingen vraagt nog aandacht.”

Efficiëntie
Er wordt nu vooral gezocht naar een efficiënte manier om de benodigde gegevens te verzamelen en straks te beheren. Dit wordt gedaan door I-GO met de EV-specialisten in Gelderland en Overijssel. Een groot deel van de benodigde gegevens hebben we immers niet in onze systemen staan. Die informatie moet ergens anders vandaan komen. Of het moet door de omgevingsdiensten zelf worden onderzocht en opgenomen. Dit wordt een hele klus. Van een aantal activiteiten krijgen we nu in beeld hoe we de ontbrekende gegevens zo efficiënt mogelijk kunnen verzamelen. Daarbij richten we ons in de eerste instantie op de tankstations, gasregelstations en windturbines. We blijven verder dicht op de mooie initiatieven zitten die landelijk ontwikkeld worden rond de signaleringskaart. Zo proberen we een efficiënte oplossing te bouwen die in gebruik zo eenvoudig mogelijk werkt.