Categorie Archief Uncategorized

Lijst complexe bedrijven

De diensten hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van de VTH-taken bij de 410 complexe bedrijven in Gelderland. Zo verzorgt de ODRN de vergunningverlening milieu van de complexe bedrijven en alle VTH-taken bij de BRZO inrichtingen. Bij een groot deel van de complexe bedrijven verzorgt de ODRA het milieutoezicht. De complexe bedrijven in Gelderland zijn al langer opgenomen in de I-GO kaartlagen (voor de eigen geo-viewers), in de openbare geo-viewer (zie menu balk) en in de ‘lijst complexe inrichtingen’ op (onder ‘documenten’). Deze gegevens zijn afkomstig uit de VTH-systemen van de omgevingsdiensten. Per 1 mei 2019 wordt de ‘lijst complex’ op Geldernet (onder ‘IZIS’) ook vervangen door de lijst complexe inrichtingen. Vanaf dat moment wordt het overzicht met complexe inrichtingen ook daar continu actueel gehouden op basis van wat de omgevingsdiensten aanleveren.

In de kaartlagen, geo-viewer én ‘lijst complexe inrichtingen’ zijn de basisgegevens van de complexe bedrijven opgenomen en is benoemd welke dienst welk (uitvoerings)mandaat heeft.

Interne geo-viewer met documentenvoorziening binnenkort beschikbaar

Deze week is de interne geo-viewer met documentenvoorziening door een aantal gebruikers getest. We proberen deze per 1 maart voor iedereen beschikbaar te hebben. Met deze voorziening kunnen medewerkers van de Gelderse en Overijsselse omgevingsdiensten:

 1.    Gegevens raadplegen
  Zien welke gegevens de omgevingsdiensten hebben van 52.000 milieu-inrichtingen in Gelderland en 56.000 milieu-inrichtingen in Overijssel (uit de VTH-systemen van de omgevingsdiensten). Maar ook welke gegevens in de BAG, BRK en het Handelsregister over het object staan. Ook zijn andere gegevens van de inrichtingen te raadplegen. Bijvoorbeeld de klachten en meldingen in S@men, maar ook het aantal overtredingen van andere toezichthouders, zoals ISZW, Nationale Politie (milieu en water), NVWA (Consument en Dier), ILT (EVOA, Wegverkeer Scheepvaart en Diverse) en RWS LMA, deze data komt uit inspectieview(IVM).
 •    Zaken bekijken
  Per inrichting zien welke zaken (zoals controle, vergunningen, meldingen, klachten) van de omgevingsdiensten er lopen of gelopen hebben. Van iedere zaak zijn onder meer de status, start- en einddatum en het zaaktype te zien. Daarbij worden zowel de zaken getoond van de omgevingsdienst (waar de inrichting in ligt), als de zaken van andere omgevingsdiensten. Bijvoorbeeld als de ODRA het toezicht daar uitvoert en de ODRN de vergunningverlening.

 •    Documenten zien
  Per zaak van de omgevingsdiensten zien welke documenten de diensten hiervan beschikbaar hebben. Het gaat om de metadata (gegevens) van bijvoorbeeld de controleverslagen, aanvragen en bezwaarschriften.

 •    Documenten openen
  De 38.000 meest recente documenten van de ODNV kunnen via de documentenvoorziening ook daadwerkelijk geopend worden. Dit kan vanaf ieder device en iedere werkplek, ook in het veld.

Na de ODNV sluiten ook de ODA en ODRN aan. Zo ben je, als het gaat om het zoeken en toesturen van documenten (van ODNV, ODA en ODRN) niet meer afhankelijk van je collega’s bij deze diensten. Je kunt straks via de kaart of met een zoekscherm de documenten opzoeken die je graag wilt zien. Daarmee wordt het proces een stuk sneller en efficiënter. Op termijn wordt nog bekeken of deze voorziening ook voor bijvoorbeeld opdrachtgevers zichtbaar kan worden.

Gegevens uit documentvoorziening.


Nieuwe kaartlagen in de openbare geo-viewer

De openbare geo-viewer op deze is aangevuld met een aantal kaartlagen. Daardoor is de viewer nog beter te gebruiken voor onze medewerkers, opdrachtgevers, burgers en bedrijven om inzicht te krijgen in hun gebied. Gegevens uit de volgende I-GO kaartlagen waren al te raadplegen:

 • Klachten en meldingen uit S@men.
 • Milieu inrichtingen van de Gelderse en Overijsselse diensten.
 • Veehouderijen die wel in de Web-BVB staan, maar niet in de systemen van de omgevingsdiensten (en dus in de kaartlaag met milieu inrichtingen).
 • Complexe inrichtingen in Gelderland, met per inrichting een aantal basisgegevens en gegevens over wie welke mandaten heeft voor vergunningverlening, handhaving en bezwaar en beroep.

De volgende externe kaartlagen zijn ook via de publieke viewer te raadplegen:

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) met de panden, verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen.
 • BRK met onder meer bebouwing, kadastrale- en perceelgrenzen.
 • Kwetsbare gebieden, waaronder Nationale Landschappen, grondwaterbeschermingsgebieden, Gelders natuurnetwerk, aardkundige waarden en Natura2000.
 • Een risicokaart met onder meer kwetsbare objecten, veiligheidsafstanden en risico’s van ongevallen gevaarlijkse stoffen.
 • Luchtfoto’s van 2016, 2017 en 2018.
Gegevens uit diverse kaartlagen (printscreen van de publieke viewer op www.igoview.nl )


Gegevens over alle Gelderse en Overijsselse inrichtingen bij elkaar

Er worden periodiek gegevens aan de I-GO database beschikbaar gesteld vanuit de registratiesystemen van de (negen) Gelderse en de Overijsselse omgevingsdiensten. Deze gegevens, over inspecties en controleresultaten, worden door I-GO aangeboden aan Inspectieview.

Van de 110.000 inrichtingen in Gelderland en Overijssel worden daarnaast de gegevens gebundeld en geüniformeerd beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in de I-GO kaartlagen (voor de eigen geo-viewers) en in de openbare geo-viewer. Selecties van type bedrijven zijn daar op het niveau van landsdeel Oost te maken. Daarnaast kunnen VTH-medewerkers eenvoudig zien welke bedrijven net over de grens van hun omgevingsdienst liggen.

Rapportage gegevenskwaliteit

De door de omgevingsdiensten aangeleverde gegevens worden continu door I-GO op kwaliteit getoetst. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de verplichte gegevens gevuld zijn, maar ook of de gegevens een waarde hebben die logisch is. I-GO voert daarvoor verschillende toetsen uit. Bijvoorbeeld op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en het Handelsregister, een vergelijking met de RRGS (risicokaart) en de Web-BVB (veehouderijgegevens). Zo kunnen we aan de omgevingsdiensten laten weten waar onjuistheden of onwaarschijnlijkheden in de gegevens zitten, zodat ze opgeschoond kunnen worden.

We rapporteren maandelijks over de kwaliteit van gegevens. In 2016 is besloten dat de gegevenskwaliteit van de meldingsplichtige bedrijven in Gelderland op 1 januari jongstleden minimaal 90% moest zijn. Dit is door alle Gelderse diensten gehaald: gegevens zijn dusdanig opgeschoond dat iedere omgevingsdienst minimaal 90% scoort en gemiddeld zelfs 93,6%. Een super prestatie waar we dagelijks profijt van hebben! De kwaliteit van de vergunningplichtige bedrijven moest al op 1 januari 2018 op niveau zijn; dit niveau is sindsdien nog verder verhoogd.

Overzicht complexe bedrijven en mandaten

Over de 410 complexe bedrijven in Gelderland hebben de diensten afspraken gemaakt over de uitvoering. Zo verzorgt de ODRN altijd de vergunningverlening milieu van de complexe bedrijven en alle VTH-taken bij de BRZO inrichtingen. En bij een groot deel van de complexe bedrijven verzorgt de ODRA het milieutoezicht. De complexe bedrijven in Gelderland zijn vanaf nu opgenomen in de I-GO kaartlagen (voor de eigen geo-viewers), in de openbare geo-viewer ( en in de ‘Lijst complexe inrichtingen’ op deze website onder ‘Documenten’ (zichtbaar na login).

Overzicht van de complexe bedrijven in Gelderland

Zowel in de kaartlagen, geo-viewer als ‘Lijst complexe inrichtingen’ zijn de basisgegevens van de complexe bedrijven opgenomen en is benoemd welke dienst welk (uitvoerings)mandaat heeft. De ‘Lijst complexe inrichtingen’ vervangt de lijst complex die was opgenomen op Geldernet. Het overzicht met complexe inrichtingen wordt continue actueel gehouden op basis van de aanleveringen van de omgevingsdiensten.

Documentenvoorziening krijgt vorm

Samen met onze leverancier ProcessFive werken we aan de documentenvoorziening. Deze krijgt steeds meer vorm. Met deze voorziening kunnen medewerkers documenten van andere omgevingsdiensten raadplegen. Bijvoorbeeld: aanvragen, besluiten, tekeningen, controlerapporten en bezwaarschriften. Zo ben je, als het gaat om het zoeken en toesturen van documenten, niet meer afhankelijk van je collega’s bij andere omgevingsdiensten. Je kunt straks via de kaart of met een zoekscherm de documenten opzoeken die je graag wilt zien. Door een klik op de gegevens kun je vervolgens ook het digitale document tonen. Op de achtergrond wordt het digitale document opgehaald uit het Documentsysteem (DMS) van de andere omgevingsdienst en in het beeldscherm getoond. Daarmee wordt het proces een stuk sneller en efficiënter.

In december wordt de ODNV als eerste dienst aangesloten op de documentenvoorziening. Medewerkers van andere omgevingsdiensten kunnen vanaf dan documenten van de ODNV vanachter hun eigen bureau raadplegen. Hierna volgen de documenten van de ODA en de ODRN.

De documentenvoorziening komt er (op hoofdlijnen) volgens onderstaande afbeelding uit te zien. Vanuit een object kun je zien welke zaken daar liepen en lopen, ook zie je een lijstje met de documenten die bij die zaken horen. Door op de documentgegevens te klikken wordt het document getoond. Dit geldt uiteraard alleen voor de documenten die niet-vertrouwelijke zijn én is alleen mogelijk voor de medewerkers van de omgevingsdiensten. Op termijn wordt bekeken of deze voorziening ook voor bijvoorbeeld opdrachtgevers zichtbaar kan worden.

Rapportage gegevenskwaliteit

De door de omgevingsdiensten aangeleverde gegevens worden continu door I-GO op kwaliteit getoetst. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de verplichte gegevens gevuld zijn, maar ook of de gegevens een waarde hebben die logisch is. I-GO voert daarvoor verschillende toetsen uit. Bijvoorbeeld op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en het Handelsregister, een vergelijking met de RRGS (risicokaart) en de Web-BVB (veehouderijgegevens). Zo kunnen we aan de omgevingsdiensten laten weten welke bedrijven een adres hebben dat niet bestaat. Of welke bedrijven stallen in de Web-BVB hebben, maar niet als inrichting zijn opgevoerd in de eigen registratie. Heb je vragen hierover? Laat het dan even weten aan beheer@igoview.nl.

Gegevens over alle Gelderse en Overijsselse inrichtingen bij elkaar

Er worden periodiek gegevens aan de I-GO database beschikbaar gesteld vanuit de registratiesystemen van de (negen) Gelderse en de Overijsselse omgevingsdiensten. Deze gegevens, over inspecties en controleresultaten, worden door I-GO aangeboden aan Inspectieview. Dit gebeurt al langer voor de zeven Gelderse omgevingsdiensten en Omgevingsdienst IJsselland. De gegevens van Omgevingsdienst Twente worden vanaf 1 januari 2019 aangeleverd aan Inspectieview.

Van de 120.000 inrichtingen in Gelderland en Overijssel worden daarnaast de gegevens gebundeld en geüniformeerd beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in de I-GO kaartlagen (voor de eigen geo-viewers) en in de openbare geo-viewer (www.igoview.nl). Sinds eind november worden ook de gegevens van Omgevingsdienst Twente hierin getoond. Selecties van type bedrijven zijn daardoor op het niveau van landsdeel Oost te maken. Daarnaast kunnen VTH-medewerkers eenvoudig zien welke bedrijven net over de grens van hun omgevingsdienst liggen.

Wat kan I-GO nu al voor je betekenen?

Door het I-GO ontwikkelteam zijn ondertussen verschillende producten opgeleverd. Producten die je vandaag al kan toepassen in je dagelijkse werk. Denk aan de geo-viewer met gegevens van objecten van alle Gelderse diensten en de Omgevingsdienst IJsselland, kaartlagen met gegevens over recente zaken per object én gegevens van andere toezichthouders in Inspectieview. Op de website www.igoview.nl vind je onder de knop ‘Over I-GO’ de beschikbare producten en diensten.

Voor het gebruik van de geo-viewer zijn een aantal korte instructiefilmpjes gemaakt. Op de site vind je een korte instructie hoe je de viewer opstart, kaartlagen selecteert, objecten zoekt, objecten filtert en hoe je gegevens uit de viewer kunt downloaden.