Nieuwe kaartlaag: energiebesparende maatregelen per bedrijf

Nieuwe kaartlaag: energiebesparende maatregelen per bedrijf

Aan de I-GO Viewer is een nieuwe kaartlaag toegevoegd: ‘energiegegevens (IPWM)’. In deze kaartlaag vind je de gegevens van de bedrijven die zich bij het eLoket van RVO hebben gemeld in het kader van de Informatieplicht Wet milieubeheer. Per 1 juli jl. moeten namelijk alle meldingsplichtige bedrijven, met een gemiddeld tot hoog energieverbruik, aangeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen en welke ze nog moeten nemen. De omgevingsdiensten houden het toezicht hierop. 

Zichtbaarheid in I-GO 

In Gelderland zijn naar verwachting 20.700 bedrijven die zich moeten melden. Dit aantal heeft Liander in het verleden doorgegeven. Doordat Liander niet vrijgeeft om welke bedrijven het gaat, stellen de energiespecialisten uit het stelsel zelf een overzicht samen. Op basis van diverse variabelen uit onder meer de eigen registraties, BAG en het handelsregister zijn door I-GO inmiddels selecties gemaakt. Ondertussen hebben we een overzicht van 5.790 bedrijven die zich waarschijnlijk zouden moeten melden. Deze bedrijven zijn als volgt zichtbaar in de I-GO viewer:

  • Een zwarte punt: dit zijn de bedrijven die al bekend zijn in de VTH-systemen van de omgevingsdiensten.
  • Een grijze punt: dit zijn de bedrijven die nog niet in de eigen VTH-systemen zijn opgenomen.

Als je op de stip klikt, kun je zien waarom we vermoeden dat dit bedrijf zich moet gaan melden. Op dit moment hebben zo’n 3.818 Gelderse bedrijven zich gemeld bij het eLoket van RVO. Deze bedrijven zijn, op verzoek van de energiemedewerkers, met gekleurde stippen of met een driehoek in de kaart weergegeven. De kleur van de stippen geeft aan in welk regiem het bedrijf valt (in principe voldaan, nadere beoordeling, handhaving). De grootte van de stip geeft het energieverbruik weer (zeer grootverbruiker, grootverbruiker of middelverbruiker). De driehoeken zijn inrichtingen die nog niet in de VTH-systemen zijn opgenomen. Bij het klikken op de stip worden de gegevens uit de melding getoond.

De gegevens die de kaartlaag ‘energiegegevens (IPWM)’ per bedrijf toont, kunnen goed gebruikt worden voor het integraal toezicht en het specifieke energietoezicht. Toezichthouders kunnen zo per bedrijf zien of er gemeld is, wat het energieverbruik is en welke maatregelen ze nog moeten nemen.

Afbeelding: weergave van de kaartlaag ‘energiegegevens (IPWM)’.