I-GO: een terugblik op 2020

I-GO: een terugblik op 2020

Het jaar 2020 was een enerverend jaar in alle opzichten. Met I-GO hebben we veel stappen genomen. December is hét uitgelezen moment om even achterom te kijken wat er allemaal gerealiseerd is. En daarom hebben wij op een rijtje gezet welke stappen het team van I-GO in 2021 gemaakt heeft.

Door I-GO zijn in 2020 de volgende stappen gemaakt:

Slimme innovaties
Er zijn een aantal slimme innovaties op het gebied van informatiegestuurd werken ondersteund. Eerder ontwikkelde voorzieningen zijn beheerd en verder verbeterd. Ook werden er nieuwe voorzieningen gebouwd.

Beheerde en verbeterde voorzieningen
De volgende voorzieningen werden al beheerd en verbeterd:

Kwaliteitstoetsen en managementrapportage
Hiermee worden continue gegevens van de omgevingsdiensten op kwaliteit getoetst en teruggemeld. Bijvoorbeeld over bedrijven die wel zijn ingeschreven in het Handelsregister, maar niet bij de omgevingsdienst bekend zijn.

Aanlevering aan Inspectieview
Hier moeten de omgevingsdiensten gegevens van hun controles aanleveren.

Meldingen energiebesparing
Deze meldingen worden door bedrijven gedaan. Ze zijn nu eenvoudig via de I-GO kaartlagen te raadplegen. Ook zien toezichthouders direct, door combinatie van diverse databronnen, welke bedrijven zich nog moeten melden.

I-GO Veehouderijen
Geeft inzicht in vergunde en gemelde dieraantallen en stalsystemen.

I-GO Viewer
Via een kaartviewer zijn zaak-, document- en locatiegegevens eenvoudig zichtbaar. De viewer heeft momenteel meer dan 240 actieve gebruikers.

Nieuwe voorzieningen
In 2020 zijn diverse nieuwe voorzieningen gerealiseerd:

Nieuw gegevensmodel (Kernregistratie)
Dit model is uitgerold, met onder meer de aansluiting op de landelijke ZTC voor de Omgevingswet en uniformering van zaak- en documenteigenschappen tussen Gelderland en Overijssel.

Technische aansluiting op het landelijke Register Externe Veiligheid
(REV, informatieproduct in het kader van de Omgevingswet)
Van enkele REV-activiteiten zijn de gegevensstromen gebundeld en verbeterd.

Beheer van de dagelijkse lijst ‘Asbestmeldingen in de toekomst’
Dit beheer is door I-GO overgenomen van Omgevingsdienst Twente. Asbesttoezichthouders van alle omgevingsdiensten in Nederland gebruiken deze voor het uitvoeren van het asbesttoezicht.

Het Informatiegestuurd Toezichtmodel veehouderijen
Er is een risicomodel ontwikkeld. Hierbij wordt, op basis van een tiental interne en externe gegevensbronnen, realtime bepaald bij welke veehouderij toezicht het meest urgent is.

Vertaaltabellen
Bij de voorbereiding op de Omgevingswet is een vertaaltabel gemaakt van:
– de RIE-codes,
– SBI-codes
– BOR-codes

Er zijn activiteitenbesluitparagrafen naar paragraaf gemaakt uit het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Op deze manier kunnen omgevingsdiensten zoveel mogelijk geautomatiseerd hun inrichtingen omzetten naar de juiste BAL-paragraaf.

Aansluiting afdeling VVHH van provincie Gelderland op I-GO
De aansluiting van de afdeling VVHH van de provincie Gelderland op I-GO is voorbereid. Dit is onder andere voor uitwisseling van vergunning- en toezichtinformatie Wet natuurbescherming van de provincie met Wabo-informatie van de omgevingsdiensten.