Aansluiting provincie Gelderland

Aansluiting provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft in 2019 onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van aansluiting op I-GO. De provincie zag vooral een meerwaarde van de aansluiting op I-GO op drie specifieke gebieden. Ten eerste de kwaliteitstoetsen van hun gegevens en daarmee betere gegevenskwaliteit. Ten tweede het inzicht in de object- en zaakinformatie van omgevingsdiensten. En ten derde de uitwisseling naar landelijke voorzieningen in de toekomst. 

Inzicht
Ook voor de omgevingsdiensten bleek de aansluiting van de provincie op I-GO zeer wenselijk. Door deze aansluiting krijgen de vergunningverleners en toezichthouders van de omgevingsdiensten continu inzicht in de actuele gegevens van provinciale VTH-dossiers. Deze zijn met name relevant bij agrariërs (Wet natuurbescherming) en in mindere mate bij zwemwaterkwaliteit en luchtvaart. Deze provinciale gegevens zijn nu niet raadpleegbaar en worden alleen op aanvraag (dossierniveau) ontvangen.

Aansluitingsplan
Door en met de provincie is de afgelopen maand een plan opgesteld voor aansluiting op I-GO. Daarin worden twee fasen onderscheiden. Na iedere fase vindt besluitvorming plaats door de provincie en het directeurenoverleg van de omgevingsdiensten. De twee fasen zijn als volgt:

  • 1- De voorbereiding voor het koppelen en aanleveren van gegevens aan I-GO. Dit is inclusief inzage in juridische en financiële consequenties van fase 2.
  • 2- De VTH-gegevens van omgevingsdiensten en de provincie, die voor de andere overheid relevant zijn, zijn voor elkaar beschikbaar. Ze worden structureel op kwaliteit getoetst. Het blijven twee afzonderlijke gegevenssets en gegevens worden niet geïntegreerd. De aanlevering van gegevens door de omgevingsdiensten aan I-GO (Kernregistratie) hoeft daardoor niet te wijzigen.

Is fase 2 doorlopen? Dan wordt besloten of er wel of niet een doorontwikkeling van de aansluiting volgt.Het plan voor fase 1 van de aansluiting ligt momenteel bij de provincie en bij het directeurenoverleg voor besluitvorming. De start is half juni, de afronding van fase 1 is in augustus.