Aansluiting op het Register Externe Veiligheid (REV)

Aansluiting op het Register Externe Veiligheid (REV)

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, wordt het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) vervangen door het Register Externe Veiligheid (REV). In deze registers houden onder meer de omgevingsdiensten gegevens bij van risicovolle activiteiten. Bij planvorming en vergunningverlening zijn zo de risico’s van overige activiteiten in de buurt goed in beeld. Afwegingen kunnen zo makkelijker gemaakt worden. Het register wordt ook gebruikt door de brandweer bij calamiteiten.Wat zijn de grote verschillen tussen het RRGS en het REV? En hoe zit het met het beschikbaar stellen van brongegevens? 

Geautomatiseerde koppeling
Er zijn een aantal grote verschillen tussen het RRGS en het REV. Zo is aanlevering van gegevens aan het REV alleen nog mogelijk met een geautomatiseerde koppeling vanuit het systeem van de omgevingsdienst. En dat is een grote vooruitgang. Met het RRGS, wat nu nog gebruikt wordt, worden gegevens nog handmatig opgevoerd. De omgevingsdiensten kijken nu wat de beste manier is van aansluiting op dit register. Dit gebeurt door I-GO samen met de Informatiemanagers en Externe Veiligheidsmedewerkers van de omgevingsdiensten Gelderland en Overijssel. 

Gegevens
In het REV wordt op landelijk niveau informatie gebundeld over 43 risicovolle activiteiten. Deze zijn in bijlage VII van het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) gespecificeerd. Van een groot deel van deze activiteiten beschikken de omgevingsdiensten (in opdracht van de gemeenten) over de brongegevens. We verwachten dan ook dat gemeenten aan de omgevingsdiensten vragen om deze gegevens beschikbaar te stellen. Het gaat onder andere om gegevens van: LPG-tankstations, mestvergistingsinstallaties, opslagtanks voor gassen, brandbare vloeistoffen en gevaarlijke stoffen, ammoniakkoelinstallaties, windturbines en metaalindustrie met cyanide houdend bad. De gegevens van een aantal andere activiteiten worden door andere bronhouders aangeleverd.

Verschil met RRGS
Het REV verschilt van het RRGS op drie belangrijke punten:

 • Het REV haalt alle data uit de bronsystemen.
  EV-data wordt momenteel rechtstreeks in het RRGS ingevoerd. Het REV haalt daarentegen alle data uit de systemen van de omgevingsdiensten. Dit betekent dat in de systemen van de omgevingsdiensten alle benodigde gegevens geregistreerd moeten worden. Dat geldt ook voor gegevens die nu alleen in het RRGS geregistreerd worden. Het gaat daarbij onder meer om X- en Y-coördinaten van locaties, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen, het type gevaarlijke stoffen, datum van vergunning én de geometrie (veelal een cirkel) om de risicobron. Het grote voordeel is dat informatie nog maar in één registratie hoeft te worden bijgehouden. Er kan dus geen verschil zijn van gegevens in het register en gegevens in het eigen VTH-systeem.
 • Het REV bundelt alleen de data en voert geen berekeningen/bepaling van contouren uit.
  Het RRGS bepaalt nu nog de contouren (op basis van wettelijk bepaalde regels) en zet die in de kaart op basis van gegevens die de omgevingsdiensten daar invoeren. Dit gaat het REV niet doen. De contouren van aandachtsgebieden en pr-contouren (PR10-5, PR10-6, etc.) worden door de omgevingsdiensten meegeleverd aan het REV. De VTH-systemen kunnen deze contouren nu niet bepalen. Dit is dus een grote stap.
 • Het REV heeft de ambitie om de gegevens bij de bron te laten staan en dus geen (landelijk) kopie hiervan te hebben.
  Bij het raadplegen door derden, worden de gegevens opgehaald uit het bronbestand bij de omgevingsdienst. Hier is het ministerie nu (tijdelijk) vanaf gestapt. Zij gaan de gegevens als kopie opslaan, de betreffende omgevingsdienst geeft vervolgens een wijziging door bij elke mutatie. Op termijn komen deze gegevens bij het opvragen rechtstreeks uit de bronsystemen van de diensten.

Vervolg in Gelderland en Overijssel
In Gelderland en Overijssel zien we drie mogelijkheden voor aansluiting op het REV:

 • Directe aanlevering aan REV.
  Door een directe koppeling met het eigen VTH-systeem (per omgevingsdienst).
 • Aanlevering aan REV door I-GO.
  De omgevingsdienst levert de benodigde gegevens aan I-GO aan met de huidige I-GO berichtenstroom, I-GO levert deze in bulk door na kwaliteitstoetsen.
 • Aanlevering aan REV door I-GO. Hierbij levert de omgevingsdienst een deel van de benodigde gegevens aan I-GO. En I-GO berekent de overige gegevens (waaronder de contour) op basis van de wettelijke regels.
  Al dan niet met invoerportaal.

De omgevingsdiensten bekijken ook welke gegevens met welke kwaliteit aangeleverd moeten worden. De gegevensmodellen van het REV zijn nog in ontwikkeling, maar geven ondertussen al een goed beeld van de benodigde gegevens.

De komende maanden
De komende maanden bekijkt I-GO de voors en tegens van de drie opties. Dit doen wij samen met Geodan (technisch ontwikkelaar van het REV), leverancier van de VTH-applicatie Open Wave REM, Informatiemanagers en Externe Veiligheidsmedewerkers. We gaan technische aansluitingen maken op het REV en het berichtenverkeer met testdata op gang brengen. In juli hopen we de eerste resultaten van de opties in beeld te hebben. De omgevingsdiensten kunnen zo een goede keuze maken voor aansluiting op het REV.