Disclaimer KRD

Disclaimer

29-08-2022

De bronhouders van de gegevens in de Kernregistratie Dierverblijven (KRD) zijn de omgevingsdiensten en in sommige gevallen de gemeenten. Het invoeren en muteren van de aantallen vergunde en gemelde dieren en stalsystemen door bronhouders in KRD is niet wettelijk verplicht.

Enkele gemeenten hebben de beoordeling van meldingen Activiteitenbesluit niet volledig bij de omgevingsdienst belegd, waardoor de gegevens van deze gemeenten niet volledig in de KRD terecht komen. Daarnaast kan er bij enkele bronhouders achterstand zijn in de verwerking van gegevens

Bronhouders blijven zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie.

Uit privacy oogpunt worden in het KRD geen personen of bedrijfsnamen opgenomen. De gegevens in het KRD zijn allen afkomstig uit openbare informatie, namelijk de vergunningen en meldingen milieu (Wabo) van veehouderijbedrijven. Gegevens uit de vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming zijn niet opgenomen.

De gegevens zijn goed bruikbaar om een goede indruk te krijgen van de situatie. Voor het gebruik van de gegevens op individueel bedrijfsniveau is het gemeentelijke dossier leidend i.v.m. actualiteit en juistheid van de gegevens. 

Bedrijfstypen zijn afgeleid op basis van de belangrijkste vee-categorie op een bedrijf (op basis van Nederlandse Grootte eenheden, NGE 2002).

NB: Bij de rapportages (op bedrijfsniveau, stalniveau en diergroepniveau) zijn UAV-codes (Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij) omgezet naar RAV-codes (Richtlijn Ammoniak Veehouderij). Deze worden telkens vernieuwd bij nieuwe uitgave RAV.

Het gaat hier om een interpretatie die niet de enige juiste is. Er zijn keuzes gemaakt om (1) oude UAV-codes om te zetten naar de nieuwe RAV-codes en (2) RAV-codes met elkaar te combineren.

Toegankelijkheidsverklaring

29-08-2022

De overheden in de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant willen dat iedereen alle informatie en diensten op haar website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid van krd.igoview.nl zodat deze voldoet aan de Europese norm EN 301 549 (voorheen de Webrichtlijnen).

Toegankelijkheidsstatus label D

Krd.igoview.nl voldoet op dit moment nog niet.

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten

We gaan voor datum 1-1-2024 opdracht geven voor een onafhankelijk toetsingsonderzoek naar digitale toegankelijkheid. Aan de hand van dit onderzoek bepalen we hoe we de website kunnen verbeteren.

Meld een probleem met toegankelijkheid

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via beheer@igoview.nl.  

Meer informatie?

Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

 Tabel volgt later!